Selasa, 15 Disember 2009

SKIM CEPAT KAYA

SKIM PENGAMBILAN DEPOSIT SECARA HARAM / SKIM CEPAT KAYA
"Kalaulah kami tahu"

TUJUAN
Tujuan risalah ini adalah untuk memberi maklumat bagi meningkatkan kesedaran orang ramai supaya tidak melibatkan diri dalam skim pengambilan deposit secara haram.
PENGENALAN
Terdapat bermacam-macam jenis aktivit pengambilan deposit secara haram, di mana bentuk setiap aktiviti tersebut adalah berlainan. Pengambilan deposit secara haram yang sedemikian biasanya dikenali sebagai aktiviti “skim cepat kaya” di mana kebiasaannya, sejumlah wang akan didepositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya atas terma-terma bahawa wang deposit tersebut akan dipulnag balik dengan faedah atau keuntungan yang dijanjikan bagi wang yang didepositkan selalunya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan berlesen.
Janji-janji faedah, pulangan atau keuntungan yang tinggi inilahuang mengakibatkan orang ramai tertarik untuk turut serta melabur di dalam skim yang dianjurkan. Tiada jaminan bahawa pihak penganjur boleh terus membayar pulanganyang tinggi. Pada permulaan skim tersebut, penganjur menggunakan wang deposit yang diterima daripada pendeposit baru untuk membayar pulangan atau wang pokok pendeposit yang sebelumnya. Pada amnya, para penganjur skim cepat kaya tidak melaburkan deposit yang diterima ke dalam pelaburan atau perusahaan yang mendatangkan keuntungan yan sama atau lebih tinggi. Oleh yang demikian, mereka tidak dapat terus menanggung pembayaran pulangan yang tinggi kepada pelabur yang sedia ada. Jika tiada deposit baru diterima oleh penganjur atau skim ini dibatalkan, ianya akan gagal dan para pelabur atau pendeposit akan kehilangan wang mereka.
SOALAN-SOALAN LAZIM 
S1: Apakah maksud "deposit"?
Dalam konteks skim cepat kaya, deposit boleh dijelaskan seperti berikut: 
 1. Sejurnlah wang diberikan kepada penganjur skim  tersebut yang mungkin adalah sebuah syarikat, perkongsian, perniagaan pernilik tunggal atau seorang  indiviclu.
 2. Penganjur menjanjikan kadar faedah, pulangan atau keuntungan yang tinggi atas setiap deposit dalarn  jangkamasa yang pendek. Ada juga skim yang  memberi pelbagai bentuk ganjaran kepada para  pendepositnya.
 3. Mengikut terma-terma skim tersebut, deposit clan keuntungan akan diberi balik kepada pendeposit pada satu tarikh yang ditetapkan. Tarikh ini boleh ditetapkan oleh penganjur skim atau dipersetujui bersama antara pendeposit dan penganjur skim. Ada kalanya, pendeposit boleh menuntut pulangan mereka sebelum tarikh yang ditetapkan.
 4. Deposit tersebut juga boleh dibayar dalam bentuk wang tunai atau dalam bentuk ganjaran lain, seperti dalarn bentuk logarn berharga, batu berharga, barangan kernas, barangan elektrik atau kereta.
S2: Apakah maksud "pengambilan deposit secara  haram"?
la adalah suatu perbuatan menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit tanpa lesen sah di bawah  Akta Bank clan Institusi‑Institusi Kewangan 1989  (ABIK). Menjalankan suatu operasi skim cepat kaya  yang melibatkan pengambilan deposit adalah suatu  kesalahan dari segi undang‑undang kerana penganjur  tidak mempunyai lesen sah untuk menerima deposit.
S3 : Apakah ciri-ciri pengambilan deposit secara haram ? 
 1. Penganjur tidak mempunyai lessen sah untuk mengumpul deposit.
 2. Penganjur menjanjikan pulangan yang tinggi dalam jangkamasa yangpendek. Pulangan ini selalunya lebih tinggi daripada faedah yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan.
 3. Selain daripada wang tunai, sebahagian daripada pulangan boleh dibayar dalam bentuk ganjaran lain, seperti dalam bentuk kupon, barangan , barangan kemas atau barangan elektrik
S4. Apakah institusi-institusi yang dibenarkan mengambil deposit ?  
Hanya institusi-institusi yang dilesenkan dan beberapa institusi-institusi yang dibenarkan boleh menerima deposit daripada orang ramai. Contoh-contohnya adalah :
 • Bank-bank Perdagangan
 • Syarikat-syarikat kewangan
 • Lain-lain (institusi-institusi yang dibenarkan seperti Bank-bank Saudagar, Syarikat-syarikat Diskaun, bank Kerjasama Rakyat, Bank Pertanian Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Lembaga Tabung Haji, Koperasi-koperasi berdaftar dan institusi lain yang diberi kuasa di bawah undang-undang untuk menerima deposit)
NOTA : Jika anda mempunyai sebarang keraguan samaada sesuatu institusi itu dibenarkan mengambil deposit atau tidak, silalah hubungi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mendapatkan pengesahan (sila rujuk Soalan 11) 
S5: Apakah hukuman bag! pengambilan deposit secara haram?
Hukuman maksima bagi pengambilan deposit secara haram adalah penjara ticiak melebihi 10 tahun dan/atau denda tidak melebihi RM 10 juta dan denda sebanyak RM100,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan.
S6: Siapakah yang biasanya menjadi penganjur skim cepat keys?
Penganjur skim cepat kaya mungkin seorang individu, perkongsian atau syarikat. Penganjur tersebut mungkin mendapat sijil pendaftaran daripada Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan untuk memberi gambaran bahawa perniagaan yang dijalankan adalah sah. Walaubagaimanapun, sijil pendaltaran tersebut tidak memberi kuasa kepada penganjur untuk mengambil deposit.
S7: Siapakah yang biasanya menjadi mangsa skim cepat kaya?
Para pendeposit yang terlibat merangkumi semua peringkat masyarakat yang inginkan pulangan yang tinggi dan cepat tanpa mengambil kira risiko yang terbabit. Mereka ini mungkin seclar akan risiko tinggi tetapi masih memilih untuk tidak mengendahkan risiko tersebut demi pulangan tinggi yang dijangkakan.
S8: Apakah risiko-risiko yang terbabit bagi penyertaan di deism skim pengambilan deposit secara harem?
Risiko-risikonya adalah:
 1. Membebankan clan merugikan diri sendiri serta  keluarga jika mereka telah menggunakan kesernua  wang simpanan seumur hiclup, mengeluarkan  simpanan dari ASB atau menciapatkan pinjaman dari  bank atau koperasi hanya untuk menyertaii skim  tersebut. Mereka akan cepat papa, bukannya cepat  kaya. 
 2. Menghadapi tuduhan bersubahat atau bersekongkol  dalam aktiviti pengambilan deposit secara hararn di  bawah ABIK. Hukuman bagi kesalahan bersubahat  adalah serupa seperti yang clikenakan ke atas  penganjur aktiviti pengambilan deposit secara haram.
S9: Bagaimanakah seseorang boleh kehilangan wang  di dalam skim pengambilan deposit secara haram?
Seseorang pendeposit boleh kehilangan atau kerugian  wang di dalam skim pengambilan deposit secara  haram apabila: 
 1. Skim tersebut gagal. Memandangkan dana  kebanyakan skim pengambilan deposit secara haram  adalah daripada deposit ahli-ahlinya, skim tersebut  akan berterusan selagi ahli yang wujud atau ahli baru  mendepositkan wang. Jika tiada seorang pun yang  menyumbangkan wang, penganjur ticlak akan clapat  menanggung pernbayaran pulangan yang tinggi.  Pada masa itu, skim tersebut akan gagal clan para  pendeposit akan kehilangan wang mereka.
 2. Sejak dari awal, penganjur memang tidak berniat untuk  memulangkan wang deposit dan melarikan diri  bersama wang yang telah dikumpul.
S10: Mengapakah skim cepat kaya masih wujud?
Selagi orang ramai dikaburi dengan janji-janji pulangan yang tinggi clan menyertai skim-skim ini tanpa mengambil kira risiko yang terbabit, skim ini akan terus wujud. Mereka yang ticlak berwaspada clan terpeclaya dengan janji-janji pulangan yang tinggi akan sebenarnya membantu mernastikan skim-skim ini berterusan clan akan terus kehilangan wang simpanan mereka.
S11: Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklumat mengenai kegiatan pengambilan deposit secara haram atau skim cepat kaya ?
Anda boleh mengemukakan sebarang pertanyaan atau maklumat secara bertulis kepada :
BANK NEGARA MALAYSIA
Jabatan Perkhidmatan Korporat,
Jalan Dato’ Onn, 50480 Kuala Lumpur

atau melalui :
E-mail      -     info@bnm.gov.my
Telefon   -     03-2694 6480 / 03-2694 6437
Faksimili -     03- 2691 2990
"...menyesal pun tak guna..."
Bank Negara Malaysia Central Bank of Malaysia


Tiada ulasan:

Catat Ulasan